Regulamin serwisu internetowego akademia-pszczelarza.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy www.akademia-pszczelarza.pl prowadzi MERITTUM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Friedleina 28C/19, 30-008 Kraków, KRS 0000647839 NIP 6772413886, REGON 36644716300000, e-mail: biuro@akademia-pszczelarza.pl, tel.: 516-828-632.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Serwisu internetowego, działającego pod adresem internetowym www.akademia-pszczelarza.pl oraz rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w Regulaminie.
3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu.

§2. DEFINICJE
1. Serwis - serwis internetowy działający pod adresem: www.akademia-pszczelarza.pl.
2. Usługodawca - MERITTUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Friedleina 28C/19, 30-008 Kraków, KRS 0000647839 NIP 6772413886, REGON 36644716300000.
3. Usługobiorca / Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
4. Konsument - Usługobiorca / Klient będący osobą fizyczna zawierający z Usługodawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Usługobiorcy / Klienta.
5. Produkt - usługa szkoleniowa: udział w Kursie, Szkoleniu lub Warsztacie, szczegółowo opisane w Serwisie internetowym.
6. Umowa - umowa zlecenia o udział w Kursie, Szkoleniu lub Warsztacie, zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą/Klientem za pośrednictwem Serwisu internetowego na stronie www.akademia-pszczelarza.pl .
7. Newsletter - biuletyn informacyjny w formie wiadomości e-mail oraz załączonych do tej wiadomości plików elektronicznych.
8. Kurs - cykl wykładów o tematyce, zakresie i czasie trwania szczegółowo opisanych w Serwisie internetowym, prowadzonych lub organizowanych przez Usługodawcę.
9. Szkolenie - wykład o tematyce, zakresie i czasie trwania szczegółowo opisanych w Serwisie internetowym, prowadzony lub organizowany przez Usługodawcę.
10. Warsztaty - zajęcia praktyczne połączone z wykładem teoretycznym lub wyłącznie zajęcia praktyczne o tematyce, zakresie i czasie trwania szczegółowo opisanych w Serwisie internetowym, prowadzone lub organizowane przez Usługodawcę.

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM
1. Korzystanie z Serwisu internetowego oraz świadczonych w jego ramach usług wymaga zapewnienia przez Usługobiorcę / Klienta we własnym zakresie:
(a) komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows lub Mac OS;
(b) przeglądarki internetowej;
(c) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
(d) dostępu do internetu;
2. Pobranie niektórych materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym może wymagać pobrania i zainstalowania przez Usługobiorcę / Klienta programów Flash Player i Adobe Acrobat Reader.

§4. RODZAJE I ZAKRES USŁUG
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu internetowego korzystanie z następujące Usług:
(A) rezerwacja terminów i zawieranie Umów o udział w Kursach, Szkoleniach i Warsztatach,
(B) zapoznanie się z informacji szkoleniowymi i edukacyjnymi umieszczonymi na stronie internetowej Serwisu oraz w Newsletterze;
(C) dostarczanie Newslettera w formie tekstowego pliku komputerowego na adres e-mail Usługobiorcy.
2. Usługi wskazane w ust. 1 są świadczone w ramach Serwisu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Szczegółowy zakres merytoryczny, miejsce oraz czas: Kursu / Szkolenia / Warsztatu wskazuje każdorazowo opis podany na stronie Serwisu.

§5 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I ZAWIERANIA UMÓW
1. Warunkiem zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu jest zaakceptowanie przez Usługobiorcę / Klienta niniejszego Regulaminu.
2. Usługi elektroniczne wskazane w §4.1.(A)-(C) świadczone są nieodpłatnie.
3. Udział w Kursach, Wykładach i Szkoleniach co do których Serwis umożliwia rezerwację terminu i zawarcie umowy o uczestnictwo jest odpłatny. Szczegółowy opis Produktów wskazanych w zdaniu poprzednim oraz ich cenę określa opis na stronie Serwisu.
4. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich.
5. Umowa o dostarczenie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
6. Umowy o udział w Szkoleniu, Kursie lub Warsztacie zawierane są na czas określony, równy czasowi trwania Szkolenia, Kursu lub Warsztatu. Szczegółowy czas ich trwania określa każdorazowo opis na stronie Serwisu.
7. Usługobiorca / Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, iż wykonanie przez Usługodawcę Umowy o udział w Kursie / Szkoleniu / Warsztacie nastąpi po dokonaniu płatności przez Usługobiorcę / Klienta, w terminie zgodnym z opisem podanym każdorazowo w Serwisie.

§6. ZAWARCIE UMOWY.
1. Umowa o dostarczanie Newslettera zostaje zawarta z chwilą zapisania się przez Usługobiorcę / Klienta do tej usługi. W celu zapisania się do usługi Newsletter Użytkownik / Klient podaje następujące dane na stronie internetowej Serwisu: (1) imię (2) aktualny adres e-mail. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania powyższych danych Usługodawcy za pośrednictwem strony Serwisu.
2. Zawarcie Umowy o udział w Kursie, Szkoleniu lub Warsztacie wymaga wykonania przez Usługobiorcę / Klienta łącznie wszystkich następujących czynności:
(a) wypełnienia wszystkich wymaganych pól formularza zgłoszenia i przesłania ich za pośrednictwem strony Serwisu,
(b) akceptacji niniejszego regulaminu,
(c) wyboru Produktu i przesłania rezerwacji terminu,
(d) dokonania płatności na rzecz Usługodawcy.
3. Pola formularza, których wypełnienie jest wymagane (obowiązkowe), oznaczone są symbolem gwiazdki („*”) i obejmują następujące dane:
(a) imię i nazwisko Usługobiorcy / Klienta, a w przypadku osób prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej - pełnej nazwy z oznaczeniem rodzaju podmiotu (np. stowarzyszenie, fundacja, spółka [rodzaj spółki], zrzeszenie, koło itp.)
(b) adres e-mail,
(c) adres zamieszkania (ulica, numer budynku i nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)
(d) NIP - w odniesieniu do Użytkowników / Klientów będących płatnikami VAT.
4. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza i aktywacji przycisku „ZAPISZ” Usługobiorca / Klient Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji udziału w Kursie / Szkoleniu / Warsztacie.
5. Po dokonaniu płatności Usługobiorca / Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem tego faktu.
6. Umowa zostaje zawarta z chwilą, w której Usługobiorca / Klient otrzyma oświadczenie Usługodawcy potwierdzające wpływ płatności na konto Usługodawcy.

§7. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Usługobiorca / Klient może dokonać zapłaty zgodnie z Umową i niniejszym Regulaminem w następujący sposób:
(A) przelewem bankowym na konto Usługodawcy: 26 1750 0012 0000 0000 3634 8445;
(B) za pośrednictwem platformy PayU: https://www.payu.pl .
2. W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem serwisu PayU Usługobiorca / Klient zobowiązuje się zapoznać, zaakceptować i przestrzegać zasad i regulaminu serwisu określonych na stronie https://www.payu.pl .
3. Transakcje dokonywane za pośrednictwem Serwisu są zabezpieczone

§8. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Usługobiorca / Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Usługobiorcy / Klientowi w przypadku gdy Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy / Klienta, o czym Usługodawca niniejszym informuje, a Usługobiorca / Klient akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje powyższe do wiadomości.
3. Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy jeżeli dane podane przez Usługobiorcę/Klienta przy zawieraniu umowy są nieprawdziwe.
4. Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy jeżeli Usługobiorca / Klient nie dokonał zapłaty ceny przed rozpoczęciem Kursu / Szkolenia / Warsztatu.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Usługodawca wyśle Usługobiorcy / Klientowi pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy zawieraniu umowy. Jeżeli Usługobiorca / Klient po zawarciu umowy dokonał zmiany danych w Serwisie lub jeżeli poinformował Usługodawcę o zmianie tych danych w osobnej wiadomości e-mail lub w formie pisemnej, Usługodawca wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na ostatni znany adres e-mail podany przez Usługobiorcę / Klienta.
6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Usługodawca zwróci Usługobiorcy / Klientowi zapłaconą cenę na rachunek bankowy, z którego otrzymał zapłatę lub inny rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę / Klienta.
7. Odstąpienie przez Usługobiorcę / Klienta od usługi Newslettera następuje przez skorzystanie z linku zawartego w wiadomości e-mail dostarczanej przez Usługodawcę. Link o którym mowa w zdaniu powyższym będzie zawarty w każdej wiadomości e-mail stanowiącej Newsletter.

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Usługodawcy lub drogą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w niniejszym Regulaminie: biuro@akademia-pszczelarza.pl.
2. Zaleca się aby w treści reklamacji Usługobiorca / Klient zawarł opis problemu / wady, dane składającego reklamację oraz żądanie, którego domaga się w związku z reklamacją.
3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej treści.

§10. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców / Klientów, uzyskanych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Usługobiorca: MERITTUM sp. z o.o.
2. Dane osobowe Usługobiorców / Klientów zbierane są przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego wyłącznie w celu realizacji usług wskazanych w niniejszym regulaminie oraz w celu wykonania Umów zawartych za pośrednictwem Serwisu.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.
4. W przypadku gdy Usługobiorca / Klient dokona zapłaty ceny przez płatność elektroniczną lub za pośrednictwem karty płatniczej, odbiorcami danych osobowych Usługobiorcy / Klienta mogą być podmioty pośredniczące w dokonaniu zapłaty.
5. Usługobiorca / Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania zgodnie z aktualnym stanem faktycznym.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych wskazanych w Regulaminie, niezbędnych do zawarcia Umowy, powoduje brak możliwości zawarcia Umowy.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. […]) Usługodawca wskazuje, iż Usługobiorcy / Klienci nie mogą dostarczać za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
2. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE Usługodawca niniejszym informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR - „Online Dispute Resolution”).

Komentarze (0)

  • Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Newsletter: